စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာဌာန

ဝန်ထမ်းအင်အား

စဉ်အမည်ပညာအရည်အချင်းရာထူး
ဦးဇော်မင်းထွန်းB.Eတွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဦးရဲ၀င်းသိန်းE.G.T.Iကထိက
ဦး၀င်းစိုးဦးA.G.T.Iစက်မှုကျွမ်းကျင် (၃)

ရည်မှန်းချက်

မျှော်မှန်းချက်

ဆရာ/ဆရာမအင်အားနှင့်ကျောင်းသားဆရာအချိုး

ပညာအရည်အချင်းအရေအတွက်
မဟာဘွဲ့-
ဘွဲ့ရ
ဒီပလိုမာလက်မှတ်
အောင်လက်မှတ်
စုစုပေါင်း

ရာထူးအရေအတွက်
ကထိက-
လ/ထ ကထိက
နည်းပြ
ဓါတ်ခွဲကျွမ်းကျင်
စုစုပေါင်း

ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ အရေအတွက်၄၂
ဆရာ၊ ဆရာမ အရေအတွက်
ကျောင်းသားနှင့်ဆရာအချိုး၈ : ၁