အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာဌာန

ဝန်ထမ်းအင်အား

စဉ်အမည်ပညာအရည်အချင်းရာထူး
ဦးမင်းမင်းမြတ်A.G.T.Iကထိက
ဦးစိုးမင်းသူB.Eလ/ထ ကထိက
ဒေါ်မေဇူလိုင်B.Eနည်းပြ
ဒေါ်ချိုဇင်အေးB.Eနည်းပြ

ရည်မှန်းချက်

 • Electronic Component IC များ၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို သိရှိနားလည်ပြီး Circuit များကိုယ်တိုင် တီထွင်ဖန်တီးတတ်စေရန်။
 • Theory များကို သဘောပေါက်နားလည်ပြီး Electronic Device များပြုပြင်နိုင်စေရန်။
 • နိုင်ငံအတွက် အကျိုးပြုသော ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားများ မွေးထုတ်ပေရန်။

ပထမနှစ်အတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း

 • မြန်မာစာ
 • အင်္ဂလိပ်စာ
 • သင်္ချာ
 • ရူပဗေဒ
 • ဓာတုဗေဒ
 • Basic Electronics
 • Basic Electricity Circuit and Components
 • Drawing

ဒုတိယနှစ်အတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း

 • အင်္ဂလိပ်စာ
 • သင်္ချာ
 • Radio Communication
 • Applied Electronics

ဆရာ/ဆရာမအင်အားနှင့်ကျောင်းသားအချိုး

ပညာအရည်အချင်းအရေအတွက်
မဟာဘွဲ့-
ဘွဲ့ရ
ဒီပလိုမာလက်မှတ်
အောင်လက်မှတ်-
စုစုပေါင်း

ရာထူးအရေအတွက်
ကထိက
လ/ထ ကထိက
နည်းပြ
စုစုပေါင်း

ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ အရေအတွက်၃၉
ဆရာ၊ ဆရာမ အရေအတွက်
ကျောင်းသားနှင့်ဆရာအချိုး၁၃:၁