စီမံဌာနများ

အမည် ပညာအရည်အချင်း ရာထူး ဓါတ်ပုံ
ဒေါက်တာ နန်းမိုးမိုးကြည် Ph.D(EP) ပါမောက္ခ ကျောင်းအုပ်ကြီး
အမည် ပညာအရည်အချင်း ရာထူး ဓါတ်ပုံ
ဒေါ်အေးမြတ်သူ B.Sc(Math) ရုံးအုပ်ကြီး
ဒေါ်နန်းသန္တာကြည် B.A(Hist) အငယ်တန်းစာရေး
အမည် ပညာအရည်အချင်း ရာထူး ဓါတ်ပုံ
ဒေါ်နန်းပန်းအိဖြူ B.Sc(Chemistry) ဦးစီးအရာရှိ
အမည် ပညာအရည်အချင်း ရာထူး ဓါတ်ပုံ
ဒေါ်စုမြတ်မွန် B.Sc(Phys) စာရင်းကိုင်-၂
ဒေါ်မိုးမိုးစမ်း MA(Myan) စာကြည့်တိုက် လ/ထ-၁
ဒေါ်နန်းထိုက်ထွေး B.A(Eco) စာရင်းကိုင်-၄
ဒေါ်စိုးစိုးစံ B.Sc(Maths) အငယ်တန်းစာရေး