ကွန်ပျူတာဌာန

ဝန်ထမ်းအင်အား

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်း
ဒေါ်အေမီစိုးကထိကကွန်ပျူတာသိပ္ပံမဟာဘွဲ့

ပညာအရည်အချင်းအရေအတွက်
မဟာဘွဲ့
ဘွဲ့လွန်-
စုစုပေါင်း

ရာထူးအရေအတွက်
ကထိက-၁
လ/ထ ကထိက-
စုစုပေါင်း