ကာလတိုသင်တန်း

ကာလတိုသင်တန်း
စဉ်သင်တန်းအမျိုးအစားများ၂၀၁၆၂၀၁၇၂၀၁၈၂၀၁၉၂၀၂၀စုစုပေါင်းမှတ်ချက်
အခြေခံစက်ချုပ်သင်တန်း၈၃၁၃၄၁၁၉--၃၃၆ADRA- Myanmar
အဆင့်မြင့်စက်ချုပ်သင်တန်း၆၄၈၅၈၁၅၀-၂၈၀
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း၇၆၅၅၇၄--၂၀၅
အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာသင်တန်း၃၆----၃၆
သံဂဟေဆက်ခြင်း အတတ်ပညာသင်တန်း၄၄၅၆၄၀--၁၄၀
စတီးဂဟေဆက်ခြင်း အတတ်ပညာသင်တန်း-၅၆၅၀--၁၀၆
စိုက်ပျိုးရေးသုံး စက်ကိရိယာများ ပြင်ဆင်တတ်ဆင်ခြင်း သင်တန်း၅၆၆၅၆၄--၁၈၅
အိမ်တွင်းမီးတပ်ဆင်ခြင်း အတတ်ပညာသင်တန်း၆၆၇၃၇၆၄၉-၂၆၄
အမျိုးသမီး ဆံပင်အလှပြုပြင် သင်တန်း-၈၅၇၁၂၁-၁၇၇
၁၀အမျိုးသမီးဆံပင်ညှပ်-၆၉၇၆၂၄-၁၆၉
၁၁ဟိုတည်ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်း-၇၃၁၀၀၅၁-၂၂၄
၁၂သံဂဟေနှင့် စတီးဂဟေဆက်ခြင်း အတတ်ပညာသင်တန်း---၄၃-၄၃
၁၃Motorbike repair၁၄၅၁၀၃၇၄၇၃-၃၉၅NRC Swisscontact & LRC
၁၄Dress making၁၄၁၉၇၇၅၇၃-၃၈၆
၁၅အခြေခံစက်ချုပ် (NRC)--၂၀၅၉၂၀၉၉
၁၆ပန်းရံဆောက်လုပ်ခြင်း အခြေခံသင်တန်း၂၀၅၈၂၀--၉၈
၁၇အလုပ်အကိုင်ရရှိသူ၅၆၄၆၉၉၇၄၆၃၃၃၁၆၂၃၅၈
၁၈စုစုပေါင်း၇၃၁၁၀၀၉၉၄၀၄၄၃၂၀၃၁၄၃