ကာလရှည်သင်တန်း

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ပညာသင်နှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်အထိ ပုံမှန်သင်တန်းများအလိုက် အောင်လက်မှတ်ရရှိသော ကျောင်းသား/သူ စာရင်း၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် နှင့် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရသူစာရင်း
စဉ်ဘာသာရပ်အောင်လက်မှတ်နည်းပညာတက္ကသိုလ် တက်ရောက်ခွင့်ရသူစာရင်းအစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ တက်ရောက်ခွင့်ရသူစာရင်း

အဆော်ကအဦ နည်းပညာ သင်တန်း၁၃၄၂၆၁၀
အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ သင်တန်း၅၁၁၁
လျှပ်စစ်နည်းပညာ သင်တန်း၈၀၁၀၁၅
မော်တော်ယာဉ် နည်းပညာ သင်တန်း၇၅၁၁
စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်း ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာသင်တန်း၃၉
စုစုပေါင်း၃၇၉၅၂၅၀
နှစ်အလိုက်လုပ်ငန်းခွင်သို့ဝင်ရောက်မှု (ပုံမှန် ၂နှစ်သင်တန်း)
ဘာသာရပ်၂၀၁၅-၂၀၁၆၂၀၁၆-၂၀၁၇၂၀၁၇-၂၀၁၈၂၀၁၈-၂၀၁၉
အောင်မြင်လုပ်ငန်းခွင်အောင်မြင်လုပ်ငန်းခွင်အောင်မြင်လုပ်ငန်းခွင်အောင်မြင်လုပ်ငန်းခွင်
အဆောက်အဦ နည်းပညာသင်တန်း၂၄၂၄၁၄
အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာသင်တန်း--
လျှပ်စစ်နည်းပညာ သင်တန်း--၁၄၁၄
မော်တော်ယာဉ် နည်းပညာသင်တန်း--၁၀၁၂၁၃
စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်း ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာသင်တန်း-၁၀၁၀
စုစုပေါင်း၃၈၂၀၆၇၂၅၇၀၃၄

ပညာသင်နှစ်အလိုက်အောင်မြင်ခဲံသည့်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူအင်အားစာရင်း

ပညာသင်နျစ်အလိုက်အောင်မြင်ခဲ့သည့်ကျောင်းသား၊ ကျော်ငးသားသူအင်အားစာရင်း
သင်တန်းအမည်အရေအတွက်
အဆောက်အဦ နည်းပညာ သင်တန်း၂၃
အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ သင်တန်း
လျှပ်စစ် နည်းပညာ သင်တန်း
မော်တော်ယဉ် နည်းပညာ သင်တန်း
စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်း ထုတ်လုပ်ခြင်း
စုစုပေါင်း၅၃
သင်တန်းအမည်အရေအတွက်
အဆောက်အဦ နည်းပညာ သင်တန်း
အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ သင်တန်း-
လျှပ်စစ် နည်းပညာ သင်တန်း-
မော်တောယာဉ် နည်းပညာ သင်တန်း
စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်း ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာ သင်တန်း-
စုစုပေါင်း
သင်တန်းအမည်အရေအတွက်
အဆောက်အဦ နည်းပညာ သင်တန်း
အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ သင်တန်း
လျှပ်စစ် နည်းပညာ သင်တန်း
မော်တော်ယဉ် နည်းပညာ သင်တန်း-
စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်း ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာ သင်တန်း-
စုစုပေါင်း၁၀
သင်တန်းအမည်အရေအတွက်
အဆောက်အဦ နည်းပညာ သင်တန်း
အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ သင်တန်း-
လျှပ်စစ် နည်းပညာ သင်တန်း-
မော်တော်ယာဉ် နည်းပညာ သင်တန်း-
စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာ သင်တန်း-
စုစုပေါင်း
သင်တန်းအမည်အရေအတွက်
အဆောက်အဦ နည်းပညာ သင်တန်း
အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ သင်တန်း-
လျှပ်စစ် နည်းပညာ သင်တန်း
မော်တော်ယာဉ် နည်းပညာ သင်တန်း-
စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာ သင်တန်း-
စုစုပေါင်း၁၁
သင်တန်းအမည်အရေအတွက်
အဆောက်အဦ နည်းပညာ သင်တန်း
အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ သင်တန်း-
လျှပ်စစ် နည်းပညာ သင်တန်း-
မော်တော်ယာဉ် နည်းပညာ သင်တန်း-
စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာ သင်တန်း
စုစုပေါင်း
သင်တန်းအမည်အရေအတွက်
အဆောက်အဦ နည်းပညာ သင်တန်း
အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ သင်တန်း
လျှပ်စစ် နည်းပညာ သင်တန်း
မော်တော်ယာဉ် နည်းပညာ သင်တန်း၁၀
စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာ သင်တန်း
စုစုပေါင်း၃၈
သင်တန်းအမည်အရေအတွက်
အဆောက်အဦ နည်းပညာ သင်တန်း၂၄
အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ သင်တန်း
လျှပ်စစ် နည်းပညာ သင်တန်း၁၄
မော်တော်ယာဉ် နည်းပညာ သင်တန်း၁၃
စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာ သင်တန်း၁၀
စုစုပေါင်း၇၀
သင်တန်းအမည်အရေအတွက်
အဆောက်အဦ နည်းပညာ သင်တန်း၂၄
အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ သင်တန်း
လျှပ်စစ် နည်းပညာ သင်တန်း၁၄
မော်တော်ယာဉ် နည်းပညာ သင်တန်း၁၃
စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာ သင်တန်း၁၀
စုစုပေါင်း၇၀
သင်တန်းအမည်အရေအတွက်
အဆောက်အဦ နည်းပညာ သင်တန်း၂၅
အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ သင်တန်း၁၇
လျှပ်စစ် နည်းပညာ သင်တန်း၃၀
မော်တော်ယာဉ် နည်းပညာ သင်တန်း၂၉
စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာ သင်တန်း
စုစုပေါင်း၁၁၀