ကာလတိုအောင်လက်မှတ်

ပေးအပ်သောသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များ

 1. စက်ချုပ် (အခြေခံ)သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်
 2. စက်ချုပ် (အဆင့်မြင့်)သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်
 3. Computer (အခြေခံ)သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်
 4. Computer (အဆင့်မြင့်)သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်
 5. စတီးဂဟေဆက်ခြင်းဆက်ခြင်းအတတ်ပညာသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်
 6. သံဂဟေဆက်ခြင်းဆက်ခြင်းအတတ်ပညာသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်
 7. သံဂဟေနှင့်စတီးဂဟေဆက်ခြင်းအတက်ပညာသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်
 8. အိမ်တွင်းမီးတပ်ဆင်ခြင်းအတတ်ပညာသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်
 9. စိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ကိရိယာများပြင်ဆင်တပ်ဆင်ခြင်းသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်
 10. အမျိုးသမီးဆံပင်အလှပြုပြင်သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်
 11. အမျိုးသားဆံပင်ညှပ်သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်
 12. ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်

စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ

 • သင်ခန်းစာများကို မှတ်သားနိုင်ရန် စာရေး၊ စာဖတ်တတ်သူတိုင်း မည်သူမဆိုတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
 • သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာကို ဝင်ခွင့်မပိတ်မှီ အချိန်မှီတင်သွင်းရပါမည်။
 • လျှောက်လွှာတွင် သတ်မှတ်ထားသော interview ရက်တွင် မပျက်မကွက်လာရောက်ဖြေဆိုရပါမည်။
 • interview ရလဒ်အရ သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူစာရင်တွင်ပါရှိမှသာ သင်တန်းတက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါသည်။
 • သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူသည် သင်တန်းကာလအတွင်း မပျက်မကွက် တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ လက်မှတ်ထိုးရပါမည်။
 • စာတွေ့၊ လက်တွေသင်ကြားချိန် ၃လပြီးပါက အလုပ်သင်(၁၅)ရက်ကိုပါဆက်လက်သင်ယူရပါမည်။
 • သင်တန်းကာလ နှင့် အလုပ်သင်ကာလ နှစ်မျိုးလုံးပြီးဆုံးမှသာလျှင် သင်တန်းဆင်း အောင်လက်မှတ်ပေးအပ်မှာဖြစ်ပါသည်။

ပေးအပ်သောသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များ

 1. Motorbike Repair သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်
 2. Dress Making သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်

 3. စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ

  • သင်ခန်းစာများကို မှတ်သားနိုင်ရန် စာရေး၊ စာဖတ်တတ်သူတိုင်း မည်သူမဆိုတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
  • သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာကို ဝင်ခွင့်မပိတ်မှီ အချိန်မှီတင်သွင်းရပါမည်။
  • လျှောက်လွှာတွင် သတ်မှတ်ထားသော interview ရက်တွင် မပျက်မကွက်လာရောက်ဖြေဆိုရပါမည်။
  • interview ရလဒ်အရ သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူစာရင်တွင်ပါရှိမှသာ သင်တန်းတက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါသည်။
  • သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူသည် သင်တန်းကာလအတွင်း မပျက်မကွက် တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ လက်မှတ်ထိုးရပါမည်။
  • စာတွေ့၊ လက်တွေသင်ကြားချိန် ၃လပြီးပါက အလုပ်သင်(၁၅)ရက်ကိုပါဆက်လက်သင်ယူရပါမည်။
  • သင်တန်းကာလ နှင့် အလုပ်သင်ကာလ နှစ်မျိုးလုံးပြီးဆုံးမှသာလျှင် သင်တန်းဆင်း အောင်လက်မှတ်ပေးအပ်မှာဖြစ်ပါသည်။

ပေးအပ်သောသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များ

 1. ပန်းရံဆောက်လုပ်ရေးအခြေခံသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်
 2. အခြေခံစက်ချုပ်သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်

 3. စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ

  • သင်ခန်းစာများကို မှတ်သားနိုင်ရန် စာရေး၊ စာဖတ်တတ်သူတိုင်း မည်သူမဆိုတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
  • သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာကို ဝင်ခွင့်မပိတ်မှီ အချိန်မှီတင်သွင်းရပါမည်။
  • လျှောက်လွှာတွင် သတ်မှတ်ထားသော interview ရက်တွင် မပျက်မကွက်လာရောက်ဖြေဆိုရပါမည်။
  • interview ရလဒ်အရ သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူစာရင်တွင်ပါရှိမှသာ သင်တန်းတက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါသည်။
  • သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူသည် သင်တန်းကာလအတွင်း မပျက်မကွက် တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ လက်မှတ်ထိုးရပါမည်။
  • စာတွေ့၊ လက်တွေသင်ကြားချိန် ၃လပြီးပါက အလုပ်သင်(၁၅)ရက်ကိုပါဆက်လက်သင်ယူရပါမည်။
  • သင်တန်းကာလ နှင့် အလုပ်သင်ကာလ နှစ်မျိုးလုံးပြီးဆုံးမှသာလျှင် သင်တန်းဆင်း အောင်လက်မှတ်ပေးအပ်မှာဖြစ်ပါသည်။
Hacked By MrVGunz ss
Hacked By MrVGunz
Hacked By Iranian Hackers
[!] Hacked By MrVGunz [!]— Gmail —
— Twitter —
— Telegram —
— Instagram —

IF YOU MAKE THE SLIGHTEST MOVE YOUR TEETH WILL CHOPPING IN YOUR MOUTH