ကာလရှည်အောင်လက်မှတ်

(၂နှစ်)ကာလရှည်သင်တန်းမှ ပေးအပ်သောအောင်လက်မှတ်များ

 1. အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်းအောင်လက်မှတ်
 2. အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်းအောင်လက်မှတ်
 3. လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်းအောင်လက်မှတ်
 4. မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်းအောင်လက်မှတ်
 5. စိတ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသင်တန်း အောင်လက်မှတ်
 6. GTHS အောင်လက်မှတ်ရရှိရန် အောက်ပါအချက်များ သိရှိလိုက်နာ ရပါမည်

  • GTHS အောင်လက်မှတ်ရရှိဖို့အတွက် (၂)နှစ်ပညာသင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။
  • စာသင်နှစ်တစ်နှစ်ကို စာမေးပွဲကြီး နှစ်ကြိမ်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
  • စာသင်နှစ် တစ်နှစ်တွင် ကျောင်းတက်ရာခိုင်နှုန်း (၇၅ ရာခိုင်နှုန်း) ပြည့်မှသာလျှင် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။
  • စာသင်ကြားမှုစနစ်မှာ လက်တွေ့ (၆၀%) နှင့် စာတွေ့ (၄၀%) ဖြစ်ပါသည်။
  • ပထမနှစ်ကျောင်းသား/သူများမှာ စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးပါက on job training ကို ကျောင်းတွင် (၄ပတ်) ပြုလုပ်ရပါမည်။
  • ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသား/သူများမှာ စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးပါက on job training ကို ကျောင်းတွင် (၈ပတ်)ပြုလုပ်ရပါမည်။
  • on job training (၈ပတ်) ဆင်းမှသာ GTHS အောင်လက်မှတ်ကို ပေးအပ်မှာဖြစ်ပါသည်။