ဝန်ထမ်းအင်အားဖွဲ့စည်းပုံ

ဝန်ထမ်းအင်အားအခြေအနေ
စဉ်ရာထူးလက်ရှိအင်အား
ကျောင်းအုပ်ကြီး
ဌာနမှူး(စီမံ/ဘဏ္ဍာ)
လ/ထကထိက၂၄
နည်းပြ၁၃
ဓါတ်ခွဲကျွမ်းကျင်-၃
ဓါတ်ခွဲကျွမ်းကျင်-၄
စာရင်းကိုင် - ၃
ရုံးအုပ်
ဌာနခွဲစာရေးကြီး
၁၀စာကြည့်တိုက်လ/ထ-၂
၁၁သန့်ရှင်းရေး
၁၂နေ့စား၊ ပုတ်ပြတ်၁၆
စုစုပေါင်း၇၁
သင်ကြားရေးဆရာ၊ဆရာမအင်အား(ဌာနအလိုက်)
စဉ်ဌာနလက်ရှိအင်အားမှတ်ချက်
အဆောက်အဦ နည်းပညာသင်တန်း
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာ သင်တန်း
လျှပ်စစ်နည်းပညာ သင်တန်း
မော်တော်ယာဉ်နည်း ပညာသင်တန်း
စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်း များထုတ်လုပ်ခြင်းနည်း ပညာသင်တန်း
စာပေ၁၂
ကွန်ပျူတာ
SMVTI သို့သင်ကြားရေးတွဲဖက်
Hotel and Tourison Department

(မော်လမြိုင်တွဲဖက်)
စုစုပေါင်း၄၇

စီမံဝန်ထမ်းအင်အား

စဉ်ဌာနလက်ရှိအင်အားမှတ်ချက်
ကျောင်းအုပ်ကြီး
ဌာနမှူး(စီမံ/ဘဏ္ဍာ)
ဝန်ထမ်းရေးရာ
ကျောင်းသားရေးရာ
ငွေစာရင်း
စာကြည့်တိုက်
သန့်ရှင်ရေးSMVTI သို့တွဲဖက်(၁)ဦး
စုစုပေါင်း