အဆောက်အဦးနည်းပညာဌာန

စဥ်အမည်ပညာအရည်အချင်းရာထူး
ဒေါ်၀င်း၀င်းခိုင်E.G.T.Iကထိက
ဒေါ်မို့မို့ခိုင်B.Eလ/ထ ကထိက
ဒေါ်ချောဆုရည်B.Eနည်းပြ
ဒေါ်နန်းယမုံအောင်G.T.H.Sစက်မှုကျွမ်းကျင်(၅)