လျှပ်စစ်နည်းပညာဌာန

ဝန်ထမ်းအင်အား

စဉ်အမည်ပညာအရည်အချင်းရာထူး
ဒေါ်နှင်းနှင်းအေးM.Eကထိက
ဒေါ်အေးမြတ်သူM.Eကထိက
ဦးစောကျော်မြင့်စိုးB.Eလ/ထ ကထိက
ဒေါ်ဌေးဌေးရီA.G.T.Iစက်မှုကျွမ်းကျွင် (၁)
ဒေါ်ရွှေသဇင်ဖူးG.T.H.Sစက်မှုကျွမ်းကျွင် (၅)

ဆရာ/ဆရာမအင်အားနှင့်ကျောင်းသားဆရာအချိုး

ပညာအရည်အချင်းအရေအတွက်
မဟာဘွဲ့
ဘွဲ့ရ
ဒီပလိုမာလက်မှတ်
အောင်လက်မှတ်
စုစုပေါင်း

ရာထူးအရေအတွက်
ကထိက
လ/ထ ကထိက
ဓါတ်ခွဲကျွမ်းကျင်
စုစုပေါင်း

ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ အရေအတွက်၃၉
ဆရာ၊ ဆရာမ အရေအတွက်
ကျောင်းသားနှင့်ဆရာအချိုး၁၃ : ၁