မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာဌာန

ဝန်ထမ်းအင်အား

စဉ်အမည်ပညာအရည်အချင်းရာထူး
ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြူB.Tech, B.Sc(Phys)ကထိက
ဦးနေလင်းအောင်B.Eလ/ထ ကထိက

မျှော်မှန်းချက်

ရည်မှန်းချက်

ဆရာ/ဆရာမအင်အားနှင့်ကျောင်းသားဆရာအချိုး

ပညာအရည်အချင်းအရေအတွက်
ဘွဲ့ရ
စုစုပေါင်း

ရာထူးအရေအတွက်
ကထိက
လ/ထ ကထိက
စုစုပေါင်း

ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ အရေအတွက်၆၁
ဆရာ၊ ဆရာမ အရေအတွက်
ကျောင်းသားနှင့်ဆရာအချိုး၁၂ : ၁